Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach została założona w 1932 r. Jej założycielami byli: Józef Golonka , Józef Kocańda, Władysław Gąsiorowski oraz Jakub Faron. Pierwszym zadaniem strażaków ochotników było gromadzenie sprzętu gaśniczego i lokowanie go w prywatnych pomieszczeniach miejscowych gospodarzy. Stan taki utrzymywał się do 1945 roku, kiedy to OSP otrzymała do adaptacji budynek po przedwojennej karczmie żydowskiej (aktualnie parking). Budynek wyremontowano i przystosowano na potrzeby jednostki. W tamtym czasie na wyposażeniu znajdowała się ręczna syrena alarmowa, ręczna pompa i drewniany wóz konny W działalności OSP Stadła na przestrzeni 77 lat w ramach starszej generacji wyróżniali się druhowie: Wicenty Mróz, Franciszek Szpilowski, Jakub Faron, Władysław Wicher, Stanisław Ciągło, Franciszek Witkowski, Gustaw Job , Władysław Banach, Józef Konstanty, Franciszek Plata, Franciszek Kocańda i Stanisław Pasoń, w ramach młodszej wyróżniają się druhowie: Kazimierz Basta, Stanisław Batko, Władysław Smaga, Marek Schneider (nie żyje) , Kazimierz Witkowski, Teodor Gargas, Bolesław Drabik, Bogusław Sułkowski, Czesław Bodziony ,Adam Konstanty.

Jednostka OSP w Stadłach od początków istnienia , a szczególnie w okresie powojennym i do czasów współczesnych, czynnie uczestniczy w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej wsi. Poważny problem stanowił ówczesny budynek remizy OSP, po pierwsze groził zawaleniem, po wtóre warunki przechowywania w nim sprzętu były nie do przyjęcia. Dlatego też, zdecydowano o rozbiórce starej remizy i budowie garażu blaszanego. W 1982 roku Walne Zebranie podjęło decyzję o budowie nowej remizy. Przedsięwzięciu przewodzili ówczesny Prezes OSP druh Kazimierz Basta i Naczelnik jednostki druh Władysław Smaga. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich druhów i miejscowej ludności, 6 lat później t.j. w 1988 roku oddano do użytku nową remizę, jednocześnie nadano jednostce sztandar oraz przekazano jej samochód bojowy „ŻUK”. Poświęcenia nowo wybudowanej remizy, sztandaru i samochodu dokonał ks. Biskup Piotr Bednarczyk.

Z czasem , OSP w Stadłach rozwinęła bardzo dynamicznie swoją działalność, zgromadzono wiele sprzętu dla którego znów dotychczasowe pomieszczenia okazały się nie wystarczające. Stąd też z ogromnym zaangażowaniem druhów pod przewodnictwem następnego Prezesa OSP Stanisława Batko podjęto rozbudowę remizy. Obecnie budynek remizy służy nie tylko druhom ale wszystkim mieszkańcom wsi. Organizowane są tu imprezy szkolne i okolicznościowe uroczystości. Druhowie dbają o estetyczny wygląd remizy, wykonując swoje obowiązki ofiarnie służą ludziom, niosąc pomoc w czasie różnorodnych zagrożeń.

Strażacy ochotnicy z jednostki w Stadłach nie oczekują na dary. Dzięki dużemu zaangażowaniu za wypracowane własne środki finansowe zakupili w 2002 roku samochód bojowy „MAGIRUS”, a w 2008 roku – kolejny samochód MERCEDES VITO.

Obecnie Zarząd OSP działa w składzie: Prezes Kazimierz Witkowski, Wiceprezes-naczelnik Bogusław Sułkowski, Wiceprezes Czesław Bodziony, Zastępca Naczelnika Stanisław Kowalkowski, Sekretarz Teodor Gargas, Skarbnik Marek Frączek, Gospodarz obiektu Adam Konstanty, Gospodarz sprzętu Bolesław Drabik. Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: Przewodniczący Józef Skupień, Sekretarz Krzysztof Winiarski, Członek Józef Ruchała. W szeregach OSP Stadła działa 46 członków w tym 6 kobiet oraz 17 członków honorowych. Ponadto działa MDP Ochotnicz straż dysponuje 26 w pełni wyszkolonymi ratownikami. OSP Stadła posiada na swoim wyposażeniu selektywne wywołanie, motopomy, pilarki , agregat prądotwórczy jak również pozostały niezbędny sprzęt , Ochotnicz Straż Pożarna Stadła jest bardzo aktywną , dynamiczną i pełni mobilną jednostką na terenie gminy Podegrodzie. OSP w Stadłach imponujący dorobek zawdzięcza wszystkim bez wyjątku druhom, którzy swój czas chętnie poświęcają dla służby publicznej dając przykład kolejnym pokoleniom.